Nameda Belmane, valdes priekšsēdētāja

 • Maģistra grāds vides pārvaldē un politikā, Lundas Universitāte, Zviedrija
 • Bakalaura grāds biznesa vadībā, Latvijas Universitāte

Tēmas: ekodizains; dzīves cikla pieeja; ekomarķējums; ekoinovācijas un inovāciju politika; inovāciju laboratorijas; adaptācija klimata pārmaiņām; atkritumu apsaimniekošanas jautājumi; 15 gadu pieredze vides konsultāciju jomā.

Ilze Neimane, valdes locekle

 • Maģistra grāds vides zinātnē, Latvijas Universitāte
 • Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē, Latvijas Universitāte
Tēmas: vides projektu vadība; projektu komunikācija; vides komunikācija; ekomarķējums.

Aija Zučika, valdes locekle

 • Maģistra grāds vides zinātnē, Latvijas Universitāte
 • Bakalaura grāds vides zinātnē, Latvijas Universitāte

Tēmas: vides projektu vadība; projektu komunikācija; Pilsētu mēru pakts; ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni; ekomarķējums; zaļais publiskais iepirkums; atjaunojamie energoresursi – vēja enerģija.

Jana Simanovska

 • Doktora grāds vides inženierzinātnē, Rīgas Tehniskā universitāte
 • Profesionālā kvalifikācija starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās, Latvijas Universitāte
 • Maģistra grāds vides zinātnē un pārvaldē, Latvijas Universitāte
 • Bakalaura grāds ķīmijā, Latvijas Universitāte

Tēmas: dzīves cikla novērtējums; ekodizains; ķīmisko vielu riska novērtējums un likumu prasības; ekomarķējums; zaļais iepirkums; apmācību programmu izstrāde.

Ilze Garda

 • Maģistra grāds industriālajā ekoloģijā, Norvēģijas Tehniskā un dabas zinātņu universitāte

Tēmas: produktu vides deklarācijas; zaļais iepirkums; vides pārvaldība organizācijās; korporatīvā sociālā atbildība; dzīves cikla novērtējums; ekodizains.

Māra Rēpele

 • Doktora grāds vides inženierzinātnē, Rīgas Tehniskā universitāte
 • Maģistra grāds vides zinātnē, Rīgas Tehniskā universitāte (Werner von Siemens Izcilības balva par izstrādāto maģistra darbu)
 • Maģistra grāds ģeoloģijā, Latvijas Universitāte (LU Rektora Atzinības raksts par pētījumiem ģeoloģijā)
 • Bakalaura grāds ģeoloģijā, Latvijas Universitāte

Tēmas: ekodizains un dzīves cikla novērtējums.

Publikācijas: https://www.researchgate.net/profile/Mara_Repele

Ojārs Balcers

 • Doktora grāds materiālu fizikā, Latvijas Universitāte, specializācija: Halkogenīdu amorfu plānu kārtiņu fototermiskās īpašības;
 • Maģistra grāds materiālu fizikā un mehānikā, Mičigānas Pavalsts universitāte, specializācija: masīva alumīnija deformācijas mērīšanas metodes attīstība izmantojot atstarotus elektronu mērījumus;
 • Profesionālais maģistra grāds konfereču tulkošanā, Latvijas Universitāte
Tēmas: standartizācija ES; vides, tostarp gaisa piesārņojuma jautājumi un optisko balinātāju noteikšana; klimata un enerģētikas rīcībpolitika, tostarp, izcelsmes apliecinājumi un elektroenerģijas ekomarķējumi; Horizont 2020 un citu zinātnes, mūsdienīgas ražošanas un tehnisku projektu un zinātnisku publikāciju terminoloģija, rediģēšana un tehnisko tēmu mutvārdu tulkošana; piesārņojošas darbības atļauju noteikumi, emisiju monitorings, sabiedriskās apspriešanas, interpretācija un saistītā administratīvā tiesvedība, BAT/BREF – labākās pieejamās tehnoloģijas;
solitoni un zinātnisko rezultātu vizualizācija.
Publikācijas: ResearchGate 

Beate Danusēviča

 • Maģistra grāds vides zinātnē, Latvijas Universitāte
 • Bakalaura grāds vadības zinībās, Latvijas Universitāte

Tēmas: ekodizains, korporatīvā sociālā atbildība, vides pārvaldība organizācijās, mārketings, statistika un datu komunikācija, sabiedriskās attiecības.