Ekomarķējums

Ekomarķējums ir brīvprātīgs preču vai pakalpojumu deklarāciju veids, ar kura palīdzību preces ražotājs vai pakalpojuma sniedzējs standartizētā veidā informē pircējus, ka šīs preces vai pakalpojuma nelabvēlīgā ietekme uz vidi ir mazāka nekā citiem produktiem šajā produktu grupā.

Vairāk par ekomarķējumu lasi mūsu vietnē www.ekomarkejums.lv

Ekodizains

Ekodizains ir sistemātiska vides prasību izvērtēšana un ievērošana visās produkta dzīves cikla fāzēs. Tā mērķis ir mazināt produkta ietekmi uz vidi un veicināt ilgtspējīgu resursu patēriņu, tajā pašā laikā saglabājot patērētājam svarīgās īpašības kā kvalitāte, drošums, cena, lietošanas, ergonomiskās un estētiskās īpašības. Ekodizaina pamatā ir produkta dzīves cikla koncepcija.

Zaļais publiskais iepirkums

Zaļais iepirkums ir sistemātiska vides (arī sociālo un ekonomisko) nosacījumu integrēšana visās ar preču vai pakalpojumu iepirkumu saistītās darbībās, sākot no vajadzību noskaidrošanas, atbilstošu specifikāciju izstrādes un novērtējuma procedūrām līdz pat sasniegto rezultātu monitoringam.

Ķīmiskās vielas (REACH, pesticīdi, kosmētika)

REACH ir Eiropas Savienības regula, kas pieņemta, lai uzlabotu cilvēku veselības un vides aizsardzību pret riskiem, ko var radīt ķimikālijas, vienlaicīgi veicinot ES ķīmikāliju nozares konkurētspēju. Tā veicina arī vielu bīstamības novērtējuma alternatīvas metodes, lai samazinātu testu ar dzīvniekiem daudzumu.

Zaļmaldināšana

Pieaugot patērētāju vēlmei iepirkt “zaļos” produktus, rodas arī zaļo produktu tirgotāji. Diemžēl, nereti “zaļums” tiek izmantots tikai reklāmas nolūkos bez faktiskā seguma: šādu parādību sauc par zaļmaldināšanu vai zaļo atmazgāšanu. Kā atšķirt īstu zaļo un neiekrist atmazgātāju solījumos? Viena no iespējām ir iepirkt ekomarķētus produktus. Ekomarķējums nozīmē, ka kāda neatkarīga organizācija ir pārbaudījusi produktus, un atzinusi, ka tie atbilst šīs organizācijas nospraustajiem “zaļuma” kritērijiem.

Dzīves cikla novērtējums

Dzīves cikla novērtējums ir metode, as kuras palīdzību var noteikt kādas preces vai pakalpojuma ietekmi uz vidi (vides pēdu, klimata pēdu u.c.). Tas sistemātiski uzskaita dažādās vides problēmas, kas saistītas ar produkcijas ražošanu, apstrādi, transportēšanu u.c. procesiem, atpazīstot un novērtējot enerģijas daudzumu, izmantotos materiālus un piesārņojumu, kas nokļuvis apkārtējā vidē.