Eksperti

Nameda Belmane
valdes priekšsēdētāja
 • Maģistra grāds vides pārvaldē un politikā, Lundas Universitāte, Zviedrija
 • Bakalaura grāds biznesa vadībā, Latvijas Universitāte

Tēmas: ekodizains; dzīves cikla pieeja; ekomarķējums; ekoinovācijas un inovāciju politika; inovāciju laboratorijas; adaptācija klimata pārmaiņām; atkritumu apsaimniekošanas jautājumi; 15 gadu pieredze vides konsultāciju jomā.


Ilze Neimane
valdes locekle
 • Maģistra grāds vides zinātnē, Latvijas Universitāte
 • Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē, Latvijas Universitāte

Tēmas: vides projektu vadība; projektu komunikācija; vides komunikācija; ekomarķējums.


Aija Zučika
valdes locekle
 • Maģistra grāds vides zinātnē, Latvijas Universitāte
 • Bakalaura grāds vides zinātnē, Latvijas Universitāte

Tēmas: vides projektu vadība; projektu komunikācija; Pilsētu mēru pakts; ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni; ekomarķējums; zaļais publiskais iepirkums; atjaunojamie energoresursi – vēja enerģija.


Jana Simanovska

 • Doktora grāds vides inženierzinātnē, Rīgas Tehniskā universitāte
 • Profesionālā kvalifikācija starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās, Latvijas Universitāte
 • Maģistra grāds vides zinātnē un pārvaldē, Latvijas Universitāte
 • Bakalaura grāds ķīmijā, Latvijas Universitāte

Tēmas: dzīves cikla novērtējums; ekodizains; ķīmisko vielu riska novērtējums un likumu prasības; ekomarķējums; zaļais iepirkums; apmācību programmu izstrāde.


Ilze Garda

 • Maģistra grāds industriālajā ekoloģijā, Norvēģijas Tehniskā un dabas zinātņu universitāte

Tēmas: produktu vides deklarācijas; zaļais iepirkums; vides pārvaldība organizācijās; korporatīvā sociālā atbildība; dzīves cikla novērtējums; ekodizains.


Māra Rēpele

 • Doktora grāds vides inženierzinātnē, Rīgas Tehniskā universitāte
 • Maģistra grāds vides zinātnē, Rīgas Tehniskā universitāte (Werner von Siemens Izcilības balva par izstrādāto maģistra darbu)
 • Maģistra grāds ģeoloģijā, Latvijas Universitāte (LU Rektora Atzinības raksts par pētījumiem ģeoloģijā)
 • Bakalaura grāds ģeoloģijā, Latvijas Universitāte

Tēmas: ekodizains un dzīves cikla novērtējums.

Publikācijas: https://www.researchgate.net/profile/Mara_Repele


Ojārs Balcers

 • Doktora grāds materiālu fizikā, Latvijas Universitāte, specializācija: Halkogenīdu amorfu plānu kārtiņu fototermiskās īpašības
 • Maģistra grāds materiālu fizikā un mehānikā, Mičigānas Pavalsts universitāte, specializācija: masīva alumīnija deformācijas mērīšanas metodes attīstība izmantojot atstarotus elektronu mērījumus
 • Profesionālais maģistra grāds konfereču tulkošanā, Latvijas Universitāte

Tēmas: standartizācija ES; vides, tostarp gaisa piesārņojuma jautājumi un optisko balinātāju noteikšana; klimata un enerģētikas rīcībpolitika, tostarp, ..


Beate Danusēviča

 • Maģistra grāds vides zinātnē, Latvijas Universitāte
 • Bakalaura grāds vadības zinībās, Latvijas Universitāte

Tēmas: ekodizains, korporatīvā sociālā atbildība, vides pārvaldība organizācijās, mārketings, statistika un datu komunikācija, sabiedriskās attiecības.