Uzņēmējiem, dizaineriem, arhitektiem, plānotājiem, produkta izstrādātājiem, studentiem, zinātniekiem vai citiem interesentiem ir sagatavots ceļvedis ekodizainā biomīmikrijā, dzīves cikla analīzē. Aicinu iezīties ar materiālu: http://www.svid.se/sv/sustainabilityguide/. A guide about eco-design, biomimicry and life cycle analysis for entrepreneur, designer, architect, community developer, product developer, student, researcher or an organization has been written. You are welcome to read material: […]

Read More →